دوره ی آموزشی ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی

 

جهت ثبت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

  تلفن : 07136702578 – 07136702818

 کد استاندارد : 325730470050021 

طول دوره (ساعت) : 60

 

دوره ی آموزشی استاندارد آزمايشگاه های آزمون بر مبنای استاندارد ISO 17025

 

جهت ثبت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

  تلفن : 07136702578 – 07136702818

طول دوره (ساعت) : 130

 

دوره ی آموزشی استاندارد تخصصی ویژه آزمایشگاه های طبی و پزشکی ISO 15189

 

جهت ثبت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

  تلفن : 07136702578 – 07136702818

طول دوره (ساعت) : 130

 

دوره ی آموزشی افسر HSE (بهداشت ایمنی و محیط زیست)

 

جهت ثبت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

  تلفن : 07136702578 – 07136702818

 کد استاندارد : 325730470010001 

طول دوره (ساعت) : 242

 

دوره ی آموزشی برنامه ریزی استراتژیک با روش SWOT

422,400 تومان528,000 تومان

 

 کد استاندارد : 242140370010021 
طول دوره (ساعت): 37

 

دوره ی آموزشی به کارگیری HSE در صنایع

440,000 تومان5,964,000 تومان


به کارگیری HSE در صنایع (مقدماتی)

 کد استاندارد : 325730470060331 
طول دوره (ساعت) : 40
————–
به کارگیری HSE در صنایع (پیشرفته)

 کد استاندارد : 325730470060341 
طول دوره (ساعت) : 60

 

دوره ی آموزشی پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر مبنای استاندارد Ohsas 18001

 

جهت ثبت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

  تلفن : 07136702578 – 07136702818

 کد استاندارد : 214140370050031 

طول دوره (ساعت) : 84

 

دوره ی آموزشی پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی EMS بر مبنای استاندارد ISO 14001

 

جهت ثبت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

  تلفن : 07136702578 – 07136702818

 کد استاندارد : 214140370050041

طول دوره (ساعت): 70

 

دوره ی آموزشی پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع TQM

 

جهت ثبت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

  تلفن : 07136702578 – 07136702818

 کد استاندارد:‌ 214140370050011

طول دوره (ساعت): 75

 

دوره ی آموزشی تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA

 

جهت ثبت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

  تلفن : 07136702578 – 07136702818

کد استاندارد : 214140370080011

طول دوره (ساعت) : 58

 

دوره ی آموزشی تفکر سیستمی در سازمان ها

 

جهت ثبت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

  تلفن : 07136702578 – 07136702818

 کد استاندارد : 214140370050061 

طول دوره (ساعت) : 40

 

دوره ی آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی در محیط کار صنایع غذایی

4,521,600 تومان5,652,000 تومان

 

  کد استاندارد : 325730470060151 
طول دوره (ساعت) : 57

 

دوره ی آموزشی سرپرستی تولید

 

جهت ثبت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

  تلفن : 07136702578 – 07136702818

 کد استاندارد : 312230370000021 

طول دوره (ساعت) : 100

 

دوره ی آموزشی سرممیزی داخلی

 

جهت ثبت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

  تلفن : 07136702578 – 07136702818

 کد استاندارد:‌  311930370080021

طول دوره (ساعت): 82

 

دوره ی آموزشی سیستم تجزیه و تحلیل خطر در صنایع غذایی و بهداشتی بر مبنای استاندارد HACCP

 

جهت ثبت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

  تلفن : 07136702578 – 07136702818

طول دوره (ساعت) : 90

 

دوره ی آموزشی سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی بر مبنای استاندارد ISO 45001

 

جهت ثبت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

  تلفن : 07136702578 – 07136702818

 طول دوره (ساعت): 90 

 

دوره ی آموزشی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی بر مبنای استاندارد ISO 22000


جهت ثبت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

  تلفن : 07136702578 – 07136702818

طول دوره (ساعت) : 90

دوره ی آموزشی طراحی سیستم یکپارچه مدیریت IMS

1,023,360 تومان1,279,200 تومان

 

 کد استاندارد : 214140370050021 
طول دوره (ساعت) : 90

 

دوره ی آموزشی مدیر تضمین کیفیت

 

جهت ثبت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

  تلفن : 07136702578 – 07136702818

 کد استاندارد : 214140370050001 

طول دوره (ساعت) : 111

 

دوره ی آموزشی مدیریت بهره وری

652,800 تومان816,000 تومان

 

 کد استاندارد : 214140370050051 
طول دوره (ساعت) : 55

 

دوره ی آموزشی مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی

 

جهت ثبت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

  تلفن : 07136702578 – 07136702818

 کد استاندارد : 325730470050011 

طول دوره (ساعت) : 60

 

دوره ی آموزشی مسئول پیاده سازی سامانه مدیریت HSE-MS

 

جهت ثبت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

  تلفن : 07136702578 – 07136702818

 کد استاندارد : 325730470060351 

طول دوره (ساعت) : 90

 

دوره ی آموزشی مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی

 

جهت ثبت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

  تلفن : 07136702578 – 07136702818

 کد استاندارد : 325730470050001 

طول دوره (ساعت) : 300

 

دوره ی آموزشی ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001

 

جهت ثبت اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

  تلفن : 07136702578 – 07136702818

کد استاندارد :  311930370080001

طول دوره (ساعت) : 130