رشته های مدیریت صنایع

ردیف نام حرفه کد استاندارد طول دوره (ساعت) مبلغ شهریه(تومان) مجازی مبلغ شهریه(تومان) حضوری رشته
1 استاندارد آزمايشگاه هاي آزمون  بر مبنای استاندارد ISO 17025 130 1,820,000 1,430,000 مدیریت
2 استانداری تخصصی ویژه آزمایشگاه های طبی و پزشکی ISO 15189 130 1,820,000 1,430,000 مدیریت
3 برنامه ریزی استراتژیک با روش SWOT 242140370010021 37 528,000 422,400 مدیریت
4 پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر مبنای استاندارد Ohsas 18001 214140370050031 84 1,176,000 924,000 مدیریت
5 پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی EMS بر مبنای استاندارد ISO 14001 214140370050041 70 980,000 770,000 مدیریت
6 پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع TQM 214140370050011 75 1,088,400 870,720 مدیریت
7 تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA 214140370080011 58 877,200 701,760 مدیریت
8 تفکر سیستمی در سازمان ها  214140370050061 40 594,000 457,200 مدیریت
9 سرممیزی داخلی 311930370080021 82 1,148,000 902,000 مدیریت
10 سرپرستی تولید 312230370000021 100 مدیریت
11 سیستم تجزیه و تحلیل خطر در صنایع غذایی و بهداشتی بر مبنای استاندارد HACCP   90 1,260,000 990,000 مدیریت
12 سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی بر مبنای استاندارد ISO 45001 90 1,260,000 990,000 مدیریت
13 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی بر مبنای استاندارد ISO 22000 90 1,260,000 990,000 مدیریت
14 طراحی سیستم یکپارچه مدیریت IMS 214140370050021 90 1,279,200 1,023,360 مدیریت
15 مدیر تضمین کیفیت 214140370050001 111 مدیریت
16 مدیریت بهره وری 214140370050051 55 816,000 652,800 مدیریت
17 ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت 311930370080001 130 1,820,000 1,430,000 مدیریت
ردیف نام حرفه کد استاندارد طول دوره (ساعت) مبلغ شهریه(تومان) مجازی مبلغ شهریه(تومان) حضوری
1 استاندارد آزمايشگاه هاي آزمون  بر مبنای استاندارد ISO 17025 130 1,820,000 1,430,000
2 استانداری تخصصی ویژه آزمایشگاه های طبی و پزشکی ISO 15189 130 1,820,000 1,430,000
3 برنامه ریزی استراتژیک با روش SWOT 242140370010021 37 528,000 422,400
4 پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر مبنای استاندارد Ohsas 18001 214140370050031 84 1,176,000 924,000
5 پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی EMS بر مبنای استاندارد ISO 14001 214140370050041 70 980,000 770,000
6 پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع TQM 214140370050011 75 1,088,400 870,720
7 تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA 214140370080011 58 877,200 701,760
8 تفکر سیستمی در سازمان ها  214140370050061 40 594,000 457,200
9 سرممیزی داخلی 311930370080021 82 1,148,000 902,000
10 سرپرستی تولید 312230370000021 100
11 سیستم تجزیه و تحلیل خطر در صنایع غذایی و بهداشتی بر مبنای استاندارد HACCP   90 1,260,000 990,000
12 سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی بر مبنای استاندارد ISO 45001 90 1,260,000 990,000
13 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی بر مبنای استاندارد ISO 22000 90 1,260,000 990,000
14 طراحی سیستم یکپارچه مدیریت IMS 214140370050021 90 1,279,200 1,023,360
15 مدیر تضمین کیفیت 214140370050001 111
16 مدیریت بهره وری 214140370050051 55 816,000 652,800
17 ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت 311930370080001 130 1,820,000 1,430,000
ردیف نام حرفه کد استاندارد
1 استاندارد آزمايشگاه هاي آزمون  بر مبنای استاندارد ISO 17025
2 استانداری تخصصی ویژه آزمایشگاه های طبی و پزشکی ISO 15189
3 برنامه ریزی استراتژیک با روش SWOT 242140370010021
4 پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر مبنای استاندارد Ohsas 18001 214140370050031
5 پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی EMS بر مبنای استاندارد ISO 14001 214140370050041
6 پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع TQM 214140370050011
7 تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA 214140370080011
8 تفکر سیستمی در سازمان ها  214140370050061
9 سرممیزی داخلی 311930370080021
10 سرپرستی تولید 312230370000021
11 سیستم تجزیه و تحلیل خطر در صنایع غذایی و بهداشتی بر مبنای استاندارد HACCP  
12 سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی بر مبنای استاندارد ISO 45001
13 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی بر مبنای استاندارد ISO 22000
14 طراحی سیستم یکپارچه مدیریت IMS 214140370050021
15 مدیر تضمین کیفیت 214140370050001
16 مدیریت بهره وری 214140370050051
17 ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت 311930370080001