رشته های ایمنی و بهداشت

ردیف نام حرفه کد استاندارد طول دوره (ساعت) مبلغ شهریه (تومان) مجازی مبلغ شهریه (تومان) حضوری رشته
1 ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی 325730470050021 60 6,072,000 4,857,600 بهداشت
2 افسر HSE (بهداشت ایمنی و محیط زیست) 325730470010001 242 بهداشت
3 به کارگیری HSE در صنایع (پیشرفته) 325730470060341 60 5,964,000 3,369,600 بهداشت
4 به کارگیری HSE در صنایع (مقدماتی) 325730470060331 40 4,212,000 440,000 بهداشت
5 رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار برق 325730470060051 54 756,000 594,000 بهداشت
6 رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار صنایع غذایی 325730470060151 57 5,652,000 4,521,600 بهداشت
7 مسئول پیاده سازی سامانه مدیریت HSE-MS 325730470060351 90 بهداشت
8 مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی 325730470050011 60 6,072,000 4,857,600 بهداشت
9 مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی 325730470050001 300 بهداشت
ردیف نام حرفه کد استاندارد طول دوره (ساعت) مبلغ شهریه (تومان) مجازی مبلغ شهریه (تومان) حضوری
1 ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی 325730470050021 60 6,072,000 4,857,600
2 افسر HSE (بهداشت ایمنی و محیط زیست) 325730470010001 242
3 به کارگیری HSE در صنایع (پیشرفته) 325730470060341 60 5,964,000 3,369,600
4 به کارگیری HSE در صنایع (مقدماتی) 325730470060331 40 4,212,000 440,000
5 رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار برق 325730470060051 54 756,000 594,000
6 رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار صنایع غذایی 325730470060151 57 5,652,000 4,521,600
7 مسئول پیاده سازی سامانه مدیریت HSE-MS 325730470060351 90
8 مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی 325730470050011 60 6,072,000 4,857,600
9 مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی 325730470050001 300