جدول دوره های آموزشی ایتوک

ردیف

 نام حرفه

 کد استاندارد 

طول دوره (ساعت)

مبلغ شهریه(تومان)

رشته

دوره آموزشی  مجازی

دوره آموزشی  حضوری

1 ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی 325730470050021 60 6,072,000 4,857,600 بهداشت
2 افسر HSE (بهداشت ایمنی و محیط زیست) 325730470010001 242 بهداشت
3 به کارگیری HSE در صنایع (پیشرفته) 325730470060341 60 5,964,000 3,369,600 بهداشت
4 به کارگیری HSE در صنایع (مقدماتی) 325730470060331 40 4,212,000 440,000 بهداشت
5 رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار برق 325730470060051 54 756,000 594,000 بهداشت
6 رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار صنایع غذایی 325730470060151 57 5,652,000 4,521,600 بهداشت
7 مسئول پیاده سازی سامانه مدیریت HSE-MS 325730470060351 90 بهداشت
8 مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی 325730470050011 60 6,072,000 4,857,600 بهداشت
9 مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی 325730470050001 300 بهداشت
10 استاندارد آزمايشگاه هاي آزمون  بر مبنای استاندارد ISO 17025 130 1,820,000 1,430,000 مدیریت صنایع
11 استانداری تخصصی ویژه آزمایشگاه های طبی و پزشکی ISO 15189 130 1,820,000 1,430,000 مدیریت صنایع
12 برنامه ریزی استراتژیک با روش SWOT 242140370010021 37 528,000 422,400 مدیریت صنایع
13 پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر مبنای استاندارد Ohsas 18001 214140370050031 84 1,176,000 924,000 مدیریت صنایع
14 پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی EMS بر مبنای استاندارد ISO 14001 214140370050041 70 980,000 770,000 مدیریت صنایع
15 پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع TQM 214140370050011 75 1,088,400 870,720 مدیریت صنایع
16 تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA 214140370080011 58 877,200 701,760 مدیریت صنایع
17 تفکر سیستمی در سازمان ها  214140370050061 40 594,000 457,200 مدیریت صنایع
18 سرممیزی داخلی 311930370080021 82 1,148,000 902,000 مدیریت صنایع
19 سرپرستی تولید 312230370000021 100 مدیریت صنایع
20 سیستم تجزیه و تحلیل خطر در صنایع غذایی و بهداشتی بر مبنای استاندارد HACCP   90 1,260,000 990,000 مدیریت صنایع
21 سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی بر مبنای استاندارد ISO 45001 90 1,260,000 990,000 مدیریت صنایع
22 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی بر مبنای استاندارد ISO 22000 90 1,260,000 990,000 مدیریت صنایع
23 طراحی سیستم یکپارچه مدیریت IMS 214140370050021 90 1,279,200 1,023,360 مدیریت صنایع
24 مدیر تضمین کیفیت 214140370050001 111 مدیریت صنایع
25 مدیریت بهره وری 214140370050051 55 816,000 652,800 مدیریت صنایع
26 ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت 311930370080001 130 1,820,000 1,430,000 مدیریت صنایع

ردیف

نام حرفه

 کد استاندارد 

طول دوره (ساعت)

1 ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی 325730470050021 60
2 افسر HSE (بهداشت ایمنی و محیط زیست) 325730470010001 242
3 به کارگیری HSE در صنایع (پیشرفته) 325730470060341 60
4 به کارگیری HSE در صنایع (مقدماتی) 325730470060331 40
5 رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار برق 325730470060051 54
6 رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار صنایع غذایی 325730470060151 57
7 مسئول پیاده سازی سامانه مدیریت HSE-MS 325730470060351 90
8 مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی 325730470050011 60
9 مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی 325730470050001 300
10 استاندارد آزمايشگاه هاي آزمون  بر مبنای استاندارد ISO 17025 130
11 استانداری تخصصی ویژه آزمایشگاه های طبی و پزشکی ISO 15189 130
12 برنامه ریزی استراتژیک با روش SWOT 242140370010021 37
13 پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر مبنای استاندارد Ohsas 18001 214140370050031 84
14 پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی EMS بر مبنای استاندارد ISO 14001 214140370050041 70
15 پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع TQM 214140370050011 75
16 تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA 214140370080011 58
17 تفکر سیستمی در سازمان ها  214140370050061 40
18 سرممیزی داخلی 311930370080021 82
19 سرپرستی تولید 312230370000021 100
20 سیستم تجزیه و تحلیل خطر در صنایع غذایی و بهداشتی بر مبنای استاندارد HACCP   90
21 سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی بر مبنای استاندارد ISO 45001 90
22 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی بر مبنای استاندارد ISO 22000 90
23 طراحی سیستم یکپارچه مدیریت IMS 214140370050021 90
24 مدیر تضمین کیفیت 214140370050001 111
25 مدیریت بهره وری 214140370050051 55
26 ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت 311930370080001 130

ردیف

نام حرفه

 کد استاندارد

1 ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی 325730470050021
2 افسر HSE (بهداشت ایمنی و محیط زیست) 325730470010001
3 به کارگیری HSE در صنایع (پیشرفته) 325730470060341
4 به کارگیری HSE در صنایع (مقدماتی) 325730470060331
5 رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار برق 325730470060051
6 رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار صنایع غذایی 325730470060151
7 مسئول پیاده سازی سامانه مدیریت HSE-MS 325730470060351
8 مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی 325730470050011
9 مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی 325730470050001
10 استاندارد آزمايشگاه هاي آزمون  بر مبنای استاندارد ISO 17025
11 استانداری تخصصی ویژه آزمایشگاه های طبی و پزشکی ISO 15189
12 برنامه ریزی استراتژیک با روش SWOT 242140370010021
13 پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر مبنای استاندارد Ohsas 18001 214140370050031
14 پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی EMS بر مبنای استاندارد ISO 14001 214140370050041
15 پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع TQM 214140370050011
16 تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA 214140370080011
17 تفکر سیستمی در سازمان ها  214140370050061
18 سرممیزی داخلی 311930370080021
19 سرپرستی تولید 312230370000021
20 سیستم تجزیه و تحلیل خطر در صنایع غذایی و بهداشتی بر مبنای استاندارد HACCP  
21 سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی بر مبنای استاندارد ISO 45001
22 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی بر مبنای استاندارد ISO 22000
23 طراحی سیستم یکپارچه مدیریت IMS 214140370050021
24 مدیر تضمین کیفیت 214140370050001
25 مدیریت بهره وری 214140370050051
26 ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت 311930370080001