جدول دوره های آموزشی ایتوک

ردیف

 نام حرفه

 کد استاندارد 

طول دوره (ساعت)

مبلغ شهریه(تومان)
دوره آموزشی  مجازی دوره آموزشی  حضوری
1 پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع TQM

214140370050011

75 1,088,400 870,720
2 برنامه ریزی استراتژیک با روش SWOT

242140370010021

37 528,000 422,400
3 تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA

214140370080011

58 877,200 701,760
4 مدیریت بهره وری

214140370050051

55 816,000 652,800
5 تفکر سیستمی در سازمان ها 

214140370050061

40 594,000 457,200
6 طراحی سیستم یکپارچه مدیریت IMS

214140370050021

90 1,279,200 1,023,360
7 پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی EMS بر مبنای استاندارد ISO 14001

214140370050041

70 980,000 770,000
8 پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر مبنای استاندارد Ohsas 18001

214140370050031

84 1,176,000 924,000
9 سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی بر مبنای استاندارد ISO 45001

90 1,260,000 990,000
10 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی بر مبنای استاندارد ISO 22000 90 1,260,000 990,000
11 سیستم تجزیه و تحلیل خطر در صنایع غذایی و بهداشتی بر مبنای استاندارد HACCP   90 1,260,000 990,000
12 رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار صنایع غذایی

325730470060151

57 5,652,000 4,521,600
13 الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار برق 54 756,000 594,000
14 به کارگیری HSE در صنایع (مقدماتی)

325730470060331

40 4,212,000 440,000
15 به کارگیری HSE در صنایع (پیشرفته)

325730470060341

60 5,964,000 3,369,600
16 ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی

325730470050021

60 6,072,000 4,857,600
17 استانداری تخصصی ویژه آزمایشگاه های طبی و پزشکی ISO 15189 130 1,820,000 1,430,000
18 استاندارد آزمايشگاه هاي آزمون  بر مبنای استاندارد ISO 17025 130 1,820,000 1,430,000
19 ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001

311930370080001

130 1,820,000 1,430,000
20 سرممیزی داخلی

311930370080021

82 1,148,000 902,000

ردیف

نام حرفه

کد استاندارد

1 پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع TQM 214140370050011
2 برنامه ریزی استراتژیک با روش SWOT 242140370010021
3 تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA 214140370080011
4 مدیریت بهره وری 214140370050051 
5 تفکر سیستمی در سازمان ها 214140370050061
6 طراحی سیستم یکپارچه مدیریت IMS 214140370050021
7 پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی EMS بر مبنای استاندارد ISO 14001 214140370050041 
8 پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر مبنای استاندارد Ohsas 18001 214140370050031
9 سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی بر مبنای استاندارد ISO 45001  
10 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی بر مبنای استاندارد ISO 22000  
11 سیستم تجزیه و تحلیل خطر در صنایع غذایی و بهداشتی بر مبنای استاندارد HACCP   
12 رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار صنایع غذایی 325730470060151
13 الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار برق  
14 به کارگیری HSE در صنایع (مقدماتی) 325730470060331
15 به کارگیری HSE در صنایع (پیشرفته) 325730470060341
16 ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی 325730470050021
17 استانداری تخصصی ویژه آزمایشگاه های طبی و پزشکی ISO 15189  
18 استاندارد آزمايشگاه هاي آزمون  بر مبنای استاندارد ISO 17025  
19 ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001 311930370080001
20 سرممیزی داخلی 311930370080021

ردیف

نام حرفه

1 پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع TQM
2 برنامه ریزی استراتژیک با روش SWOT
3 تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA
4 مدیریت بهره وری
5 تفکر سیستمی در سازمان ها
6 طراحی سیستم یکپارچه مدیریت IMS
7 پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی EMS بر مبنای استاندارد ISO 14001
8 پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر مبنای استاندارد Ohsas 18001
9 سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی بر مبنای استاندارد ISO 45001
10 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی بر مبنای استاندارد ISO 22000
11 سیستم تجزیه و تحلیل خطر در صنایع غذایی و بهداشتی بر مبنای استاندارد HACCP 
12 رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار صنایع غذایی
13 الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار برق
14 به کارگیری HSE در صنایع (مقدماتی)
15 به کارگیری HSE در صنایع (پیشرفته)
16 ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی
17 استانداری تخصصی ویژه آزمایشگاه های طبی و پزشکی ISO 15189
18 استاندارد آزمايشگاه هاي آزمون  بر مبنای استاندارد ISO 17025
19 ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001
20 سرممیزی داخلی