مقالات

اهمیت و مزایای مدرک فنی و حرفه ای

دارندگان گواهينامه نوع 2 مي‌توانند از مزاياي استخدامي بهره‌مند گردند.

گفتگو با مهدي فتحعلي سرپرست اداره‌كل امور اداري سازمان تبليغات اسلامي

آموزش به عنوان فرآيندي هدفمند و برگشت پذير است كه براساس آن مواردي ويژه اي از دانش ها يا مهارتها از طرف يك فرد خبره به فراگيران منتقل مي شود. آموزش به عنوان بخشي از توسعه منابع انساني تلقي مي‌شود كه البته نبايد توسعه منابع انساني را با واحد منابع انساني اشتباه گرفت. يك واحد منابع انساني با تمام جنبه هاي مربوط به كاركنان همچون استخدام، پرداخت و … است. توسعه منابع انساني با آموزش، توسعه و پرورش كاركنان مرتبط است.

توسعه منابع انساني به صورت يادگيري سازمان يافته، تجارب در دوره هاي زماني مشخص و به منظور افزايش امكان رشد و بهبود عملكرد شغلي تعريف مي شود.

معاونت توسعه و سرمايه انساني رياست جمهوري در اجراي سياست ارتقاء بخشي به سطح كارايي و اثربخشي دستگاه‌ها شيوه نامه صدور گواهينامه نوع دوم را تهيه و ابلاغ كرد كه به موجب آن دارندگان اين نوع گواهينامه مي‌‌توانند از مزاياي استخدامي داراي مدارج تحصيلي فوق ديپلم تا دكترا بهره مند شوند. لذا مشخصات نحوه احتساب، انواع آن ، مرجع بررسي و تاييد، فرآيند بررسي و نحوه رفتار وزارت علوم با گواهينامه نوع دوم، از جمله مواردي است كه در اين گفتگو به آن پرداخته شده است.

گواهينامه نوع دوم چه گواهينامه‌اي است؟

گواهينامه هايي که دارندگان آن ميتوانند از مزاياي استخدامي آن نظير دارندگان مدارک تحصيلي فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس و دکترا در شرايط احراز مشاغل مربوطه در چارچوب رعايت کليه قوانين و مقررات مربوطه برخوردار گردند. کارمندان و مديران ميتوانند حداکثر دو سطح از گواهينامههاي نوع دوم را دريافت كنند. دارندگان مدرک معادل حداکثر مجاز به اخذ يک سطح از گواهينامههاي نوع دوم ميباشند. منظور از مدارک معادل، آن دسته از مدارکي است که به استناد مجوزهاي صادره از سوي سازمان امور اداري و استخدامي کشور و يا سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور وقت اجرا شده و مدارک معادل دانشگاهي است.

(بخشنامه 1834/200 مورخ 30/1/1390 موضوع نظام آموزش کارمندان دستگاههاي اجرايي)

نحوه احتساب و تاييد دورههاي آموزشي جهت صدور گواهينامه نوع دوم چگونه مي باشد؟

به استناد بخشنامه شماره 31146/90/200 تاريخ 4/12/1390 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در اجراي بند 2 بخشنامه 1834/200 تاريخ 30/1/1390 و ماده 9 بخش هفتم نظام آموزش کارمندان دستگاههاي اجرايي، به منظور عملياتي شدن مفاد نظام آموزش کارمندان در دستگاهها “دستورالعمل نحوه احتساب و تطبيق آموزشهاي کارمندان دولت جهت صدور گواهينامههاي نوع دوم” به شرح ذيل ميباشد.

– برنامههاي آموزشي بايد مبتني بر نيازهاي آموزشي سازماني، شغلي و فردي کارمندان و مديران و براساس ماده 5 نظام آموزش کارمندان تهيه و به تصويب مراجع تعيين شده رسيده باشد.

– دورهها بايد در برنامه آموزشي سالانه دستگاه اجرايي پيش بيني و به تصويب کميته راهبري آموزشي و توانمند سازي رسيده باشد.

– دورههاي آموزشي در شناسنامه آموزشي کارمند (سيستم مديريت اطلاعات آموزش کارمندان) پيش بيني شده باشد.

– در صورت تغيير رشته شغلي (شغل) کارمند، دورههاي آموزشي که در فهرست آموزشهاي رشته شغلي (شغل) قبلي بوده و ارتباطي با شغل جديد کارمند ندارد، براي تمامي امتيازات به غير از گواهينامه نوع دوم قابل محاسبه است و دورههاي آموزشي فرهنگي و عمومي، آموزشهاي مديران و آموزشهاي شغلي مرتبط با شغل مرتبط با شغل جديد کارمند ندارد، براي تمامي امتيازات به غير از گواهينامه نوع دوم قابل محاسبه است و دورههاي آموزشي فرهنگي و عمومي، آموزشهاي مديران و آموزشهاي شغلي مرتبط با شغل جديد به تشخيص کميته راهبري آموزش و توانمندسازي براي استفاده از تمامي امتيازات قابل محاسبه است.

– در صورت جابجايي عناوين رشتههاي شغلي (مشاغل) در رشتههاي فرعي يا رشتههاي اصلي طرح طبقه بندي مشاغل به شرط عدم تغيير ماهيت و وظايف رشته شغلي، کليه دورههاي آموزشي گذرانده شده توسط کارمند محاسبه خواهد شد به عبارت ديگر چنانچه رشته شغلي با همان وظايف به رشته ديگر منتقل شود کليه دورههاي آموزشي شغلي گذرانده شده علاوه بر دورههاي آموزشي فرهنگي و آموزشهاي مديران توسط کارمند قابل احتساب خواهد بود.

– دورههاي آموزشي مصوب که از سال 1379 تا قبل از ابلاغ نظام جديد در چارچوب مقررات آموزشي قبلي اجرا شده باشند، جهت دريافت امتيازات آموزشي، مشروط بر اينکه قبلا از همان امتياز برخوردار نشده باشند، قابل احتساب هستند.

گواهينامه نوع دوم چند نوع است و در چه سطوحي اعطاء ميگردد؟

گواهينامه نوع دوم 4 نوع است:

1) گواهينامه مهارتي: افرادي که داراي شرايط ذيل باشند به ايشان گواهينامهي مهارتي اعطاء ميگردد که معادل مدرک فوق ديپلم ميباشد:

1- دارا بودن مدرک تحصيلي ديپلم متوسطه

2- طي 1200 ساعت آموزش با شرايط :

– حداقل دو سوم آموزشها در زمينه آموزشهاي شغلي باشد.

– 1200 ساعت آموزش حداقل در 6 سال طي شود.

– هر فرد مجاز به طي حداکثر 200 ساعت آموزش در طول يک سال است.

ضمناً ارائه پيشنهادهاي جديد، تحقيقات، ابتکارات، تأليف، ترجمه کتب و مقالاتي که موجب افزايش بهره وري کار و بهبود عملکرد فردي و سازماني گردد، پس از تاکيد کميته راهبري آموزش و توانمندسازي حداکثر ميتواند تا معادل 200 ساعت آموزش براي فرد در نظر گرفته شود. ساعت آموزشي معادل سازي شده از ميزان تعيين شده (1200 ساعت) کسر ميگردد.

2) گواهينامه تخصصي: افرادي که داراي شرايط ذيل باشند به ايشان گواهينامهي تخصصي اعطاء ميگردد که معادل مدرک ليسانس ميباشد:

1- دارا بودن مدرک تحصيلي فوق ديپلم يا گواهينامه مهارتي

2- طي 1000 ساعت آموزش با شرايط زير:

– حداقل سه چهارم آموزشها در زمينه آموزشهاي شغلي يا آموزش مديران باشد. (750 ساعت)

– 1000 ساعت آموزش حداقل در 5 سال طي شود.

– هر فرد مجاز به طي حداکثر 200 ساعت آموزش در طول يک سال است.

ضمناً ارائه پيشنهادهاي جديد، تحقيقات، ابتکارات، تأليف، ترجمه کتب و مقالاتي که موجب افزايش بهره وري کار و بهبود عملکرد فردي و سازماني گردد، پس از تاييد کميته راهبري آموزش و توانمندسازي حداکثر ميتواند تا معادل 200 ساعت آموزش براي فرد در نظر گرفته شود. ساعت آموزشي معادل سازي شده از ميزان ساعات تعيين شده (1000 ساعت) کسر ميگردد.

3) گواهينامه تخصصي – پژوهشي سطح يک: افرادي که داراي شرايط ذيل باشند به ايشان گواهينامهي تخصصي- پژوهشي سطح يک اعطاء ميگردد که معادل مدرک فوق ليسانس ميباشد:

1- دارا بودن مدرک تحصيلي ليسانس يا گواهينامه تخصصي

2- طي 800 ساعت آموزش با شرايط زير:

– حداقل سه چهارم آموزشها در زمينه آموزشهاي شغلي اختصاصي يا آموزش مديران باشد. (600 ساعت)

– 800 ساعت آموزش حداقل در 5 سال طي شود.

– هر فرد مجاز به طي حداکثر 160 ساعت آموزش در طول يک سال است.

– شرکت در آزمون جامع و کسب حد نصاب 70% امتياز آزمون

3- اجراي حداقل يک طرح تحقيقي در زمينه شغل مورد تصدي ويژهي اخذ گواهينامه تخصصي – پژوهشي (فرد بايد الزاماً مجري اول طرح باشد.)

ضمناً ارائه پيشنهادهاي جديد، تحقيقات، ابتکارات، تأليف، ترجمه کتب و مقالاتي که موجب افزايش بهره وري کار و بهبود عملکرد فردي و سازماني گردد، پس از تاييد کميته راهبري آموزش و توانمندسازي حداکثر ميتواند تا معادل 200 ساعت آموزش براي فرد در نظر گرفته شود. ساعت آموزشي معادل سازي شده از ميزان ساعات تعيين شده (1300 ساعت) کسر ميگردد.

4) گواهينامه تخصصي – پژوهشي سطح دو: افرادي که داراي شرايط ذيل باشند به ايشان گواهينامهي تخصصي – پژوهشي سطح دو اعطاء ميگردد که معادل مدرک دکتري ميباشد:

1- دارا بودن مدرک تحصيلي فوق ليسانس يا گواهينامه تخصصي – پژوهشي سطح يک
2- طي 600 ساعت آموزش کوتاه مدت مصوب با شرايط زير:

– حداقل سه چهارم از آموزشها در زمينه آموزشهاي شغلي يا آموزش مديران باشد. (450 ساعت)

– 600 ساعت آموزش حداقل در 5 سال طي شود.

– احتساب حداکثر 120 ساعت آموزش در طول يک سال

3) شرکت در آزمون جامع و کسب حد نصاب 70% امتياز آزمون

4) تهيه يک طرح تحقيقي علمي – کاربردي يا علمي – توسعهاي در زمينه شغل مورد تصدي و تأييد آن توسط کميته علمي طي برگزاري جلسه دفاعيه

5) داشتن حداقل دو خدمت برجسته شامل: پيشنهاد، ابتکار، تأليف يا ترجمه کتاب و مقاله و مستندسازي تجربيات که موجب افزايش بهره وري کار و بهبود عملکرد فردي و سازماني گردد.

ضمناً پيشنهادات جديد، ابتکارات، تأليف، ترجمه کتب و مقالات و مستندسازي تجربياتي که موجب افزايش بهره وري کار و بهبود عملکرد فردي و سازماني گردد، پس از تاييد کميته راهبري آموزش حداکثر ميتواند تا معادل 200 ساعت آموزش براي فرد در نظر گرفته شود. ساعات آموزشي معادل سازي شده از ميزان ساعات تعيين شده براي هريک از گواهينامهها کسر ميگردد.

تحقيقات و پژوهشهاي ارائه شده در اين راستا چگونه مورد بررسي و تاييد قرار ميگيرد؟

به منظور بررسي و تاييد مقالات، تاليفات و طرحهاي تحقيقاتي، خدمات برجسته کارمندان، کميتهاي با ترکيب اعضاء و وظايف زير، ذيل کميتهي آموزش و توانمندسازي تشکيل خواهد شد:

– مدير يا مسول واحد آموزش کارمندان دستگاه در ستاد يا استان

– يک نفر متخصص و صاحب نظر در شغل مورد نظر حسب مورد

– يک نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه مرتبط با موضوع حسب مورد

وظايف کميته علمي:

– بررسي پيشنهادات، ابتکارات، تاليف، ترجمه کتب و مقالات

– بررسي و تصويب طرح تحقيقي در زمينه شغل مورد تصدي ويژه اخذ گواهينامه تخصصي – پژوهشي سطح يک و دو

– بررسی و تاييد خدمت برجسته کارمندان

مرجع بررسي و تاييد شناسنامههاي آموزشي کارکنان سازمان براي بهره مندي از امتياز گواهينامه نوع دوم چه حوزهاي است؟

بررسي و تاييد شناسنامههاي آموزشي کارکنان سازمان براي بهره مندي از امتياز گواهينامه نوع دوم بر عهده کميته راهبري آموزش و توانمندسازي ميباشد.

آزمون جامع چيست و چه شرايطي دارد؟

آزمون جامع به صورت متمرکز توسط مرکز آموزش مديريت دولتي براي کارکناني که شرايط اخذ گواهينامههاي تخصصي – پژوهشي سطح يک و تخصصي – پژوهشي سطح دو را کسب نمايند، برگزار خواهد شد.

شرکت متوالي کارمندان در آزمون جامع بلامانع است ولي در هر صورت صدور گواهينامه مربوطه براي کارکنان موکول به قبولي در آزمون جامع خواهد بود.

سوالات آزمون جامع براي هر شغل از دو بخش عمومي و تخصصي تشکيل شده که بخش تخصصي آن از مجموع سر فصلها و محتواي دورههاي آموزشي استاندارد آموزشي مشاغل عمومي و اختصاصي و بخش عمومي آن از محتواي آموزشهاي مصوب فرهنگي – عمومي و مديريتي به نسبت تعيين شده قابل احتساب براي اخذ گواهينامهها طراحي مي شود.

– طراحي سوالات آموزشهاي مشاغل اختصاصي بر عهده کميتهي راهبري آموزش و توانمندسازي و طراحي سوالات مشاغل عمومي، مديران و آموزشهاي فرهنگي و عمومي بر عهده مرکز آموزش مديريت دولتي خواهد بود.

فرايند بررسي گواهينامههاي آموزشي و صدور گواهينامه نوع دوم چگونه ميباشد؟

– بررسي شناسنامه آموزشي

– شرکت در آزمون جامع براي گواهينامههاي تخصصي – پژوهشي 1 و 2

– انجام طرح تحقيقي براي گواهينامه تخصصي – پژوهشي 1 و 2

– تاييد انجام دو خدمت برجسته الزامي براي گواهينامه تخصصي – پژوهشي سطح دو

– بررسي و تاييد اوليه پروندههاي آموزشي کارکنان واحدهاي استاني براي شرکت در آزمون جامع بر عهده کميته اجرايي آموزش و توانمندسازي دستگاههاي استاني است.

– بررسی و تاييد پرونده آموزشي ارسالي واحد استاني توسط اداره ارزشيابي و آموزش ضمن خدمت.

– بررسي و تأييد کميتهي راهبري آموزش و توانمندسازي مسقر در ستاد دستگاه.

– ارسال پرونده مربوطه به مرکز آموزش مديريت دولتي.

– پرونده آموزشي افراد واجد شرايط پس از وصول توسط مرکز آموزش مديريت دولتي، توسط کميتهاي متشکل از نماينده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، نماينده دستگاه و نماينده مرکز آموزش مديريت دولتي بررسي و پس از تاييد، گواهينامه توسط مرکز آموزش مديريت دولتي صادر خواهد شد.

آيا گواهينامههاي آموزشي نوع دوم براي ادامه تحصيل در دانشگاهها در سطوح بعدي قابل استناد ميباشند؟

گواهينامههاي آموزشي نوع دوم (در تمامي سطوح) که براساس نظام آموزش کارمندان دستگاههاي اجرايي توسط مرکز آموزش مديريت دولتي صادر ميشود در صورت قبولي دارندگان آنها در آزمون جامع مدارک معادل که توسط دانشگاه پيام نور برگزار خواهد شد، علمي تلقي شده و مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار ميگيرند.

 

دوشنبه 27 شهريور 1391 – 12:18

*نام:
*ايميل:
نظر شما:
* اختياری

از اين نويسنده يا گزارشگر :
توجه به رزومه و عملكرد مؤسسات در اجراي طرح سطح‌بندي.
شاخص‌هاي سطح‌بندي مؤسسات قرآني متناسب با توان مراكز باشد.
تعجيل در آموزش حفظ قرآن به خردسالان آسيب‌زا است.
مأموريت‌‌ها و فعاليت‌هاي اساسي سازمان دارالقرآن.
نشست تخصصي مصححان قرآن سازمان دارالقرآن الكريم.
در کنار برگزاري مسابقات قرآني به بحث آموزش نيز پرداخته‌ايم.
در صورت تامين اعتباردومين اردوي استعدادهاي درخشان قرآني را برگزار مي‌كنيم.
تكيه بر تشويق‌هاي مادي در نهادينه كردن باورها‌ي قرآني ضعف است.
ثبت‌نام ۲۳۰۰ متقاضي براي شرکت در مسابقات قرآني «تسنيم».
پنج دليل براي سرعت‌بخشي به طرح ادغام اتحاديه‌هاي قرآني.
ناله‌هاي خفته پيشكسوت قرآني.
زندگي با قرآن، عامل موفقيت استاد حفظ قرآني که مادر ۴ فرزند است.
توانمندي مديران؛ شاخصه‌اي مهم در نيازسنجي مخاطبان تشكل‌هاي قرآني.
ترجيح مي‌دهم معلم قرآن باشم تا مدير امور قرآني.
خروجي فعاليت‌هاي قرآني بايد تغيير در رفتارها باشد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *