مشخصات رفتاری و کاربردهای لامپ های کم مصرف (مطالعه و بررسی توسط پژوهشگاه نیرو)