1- دریافت جدول تبدیل واحدها
2- Troubleshooting - A Technician's Guide